PramogosPlius.lt

Talpinimo taisyklės

Bendros nuostatos

 1. Šiomis Naudojimosi interneto svetainės taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.pramogosplius.lt (toliau – Interneto svetainė) ir jų priežiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Naudojantis Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje patalpinti bei prižiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus/paslaugas (toliau – Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą Internetinėje svetainė (toliau – Vartotojas).
 3. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja UAB „Geras prekybos partneris“, į/k 300019217, buveinės adresas Kauno g. 7, Šiauliai, PVM mokėtojo kodas LT100001036413, registruota VĮ Registrų centre (toliau – Administracija).

Skelbimo talpinimo taisyklės

 1. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje.
 2. Talpinamas turinys privalo atitikti skelbimo antraštę.
 3. Skelbimo fotografijos privalo atitikti siūlomą objektą/paslaugą.
 4. Skelbimo objektas/paslauga turi būti galiojanti/aktyvi.
 5. Skelbimo/vartotojo duomenys turi būti tikri bei galiojantys.

Vartotojams draudžiama

 1. Talpinti tą patį skelbimą daugiau nei 1 kartą ar kitaip dubliuoti asmeniniais tikslais
 2. Pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos.
 3. Naudoti beprasmius simbolius, siekiant atkreipti kitų vartotojų dėmesį.
 4. Siūlyti objektą/paslaugą, kuris nepriklauso Vartotojui ir/ar neturi teisės juo disponuoti.
 5. Naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą, kuris: pažeistų bet kokias intelektines nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą ar garbę ir orumą; keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugai; pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
 6. Talpinti fotografijas, kurios: yra pornografinio ar rasistinio pobūdžio; pažeidžia bet kurio asmens privatumą, trečiųjų asmenų teises ar LR teisės aktus.
 7. Talpinti objektą/paslaugą, kuri pažeidžia LR teisės aktus.

Vartotojo pareigos

Vartotojas pateikdamas skelbimą, patvirtina, kad:

 1. Skelbime esanti informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 2. Prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
 3. Sutinka su šiomis Administracijos nustatytomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis laikytis.

Atsakomybės ribojimas

 1. Administracija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią pateiktą informaciją skelbime ir/ar Vartotojo duomenis, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiems asmenims.
 2. Administracija neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
 3. Administracija neatsako dėl Internetinės svetainės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių, kurių Administracija negali kontroliuoti ar įtakoti (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės ar kt. įrangos gedimas ir t.t.).
 4. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – Interneto svetainės analizės tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais. Automatiniai laiškai apie vartotojo ar skelbimo statuso ir kitokius pasikeitimus yra neatsiejama Interneto svetainės paslaugos dalis.

Administracijos teisės ir pareigos

 1. Administracija turi teisę atmesti skelbimus ar be įspėjimo juos ištrinti iš Interneto svetainės, jei neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Administracija turi teisę apriboti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar jos naudojimosi paslaugomis už Taisyklių ir/ar teisės aktų pažeidimus be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo prieigą ar paslaugų naudojimusi, Administracija savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti su Vartotoju susijusią informaciją.
 3. Administracija turi teisę susisiekti su Vartotoju dėl: Taisyklių pažeidimo, skelbimo duomenų patikslinimo ar turinio pakeitimo ir kt. aplinkybių Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 4. Administracija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi tarp Interneto svetainės Administracijos ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus išspręsti ginčo derybų būdų, ginčas galutinai sprendžiamas LR įstatymų numatyta tvarka.
 2. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Interneto svetainės laiką.

Reklama tinklapyje | Taisyklės | © 2014 PramogosPlius.lt